Rezultate

Rezultate aşteptate
– un grad mai mare de integrare a copiilor cu autism sau cu CES în unitățile școlare de învățământ general prin adaptarea curriculelor școlare și amenajarea de spații adaptate;
– scăderea ratei de abandon şcolar, precum şi dezvoltarea emoţională şi cognitivă a acestor copii;
– reducerea diferenţelor economice şi sociale care separă acest grup vulnerabil de restul societăţii prin integrarea în învățământul de masă a unui număr cât mai mare de copii cu tulburări de dezvoltare;
– creşterea numărului persoanelor care vor absolvi învățământul obligatoriu, devenind adulți productivi și independenți;
– îmbunătăţirea considerabilă a măsurilor de combatere a discriminării demonstrând că elevii cu autism, cu dificultăți de învățare și tulburări de dezvoltare sunt membri valoroși și pot fi membri activi ai populației școlare;
– pe termen lung, vom dezvolta practici, politici şi o cultură a incluziunii la nivelul mentalităţilor tuturor persoanelor care fac parte din grupul ţintă;
– integrarea copiilor provenind din grupuri de risc, în special a celor de etnie romă
– integrarea copiilor provenind din grupuri de risc, în special a celor de etnie romă prin dezvoltarea comunicării interculturale şi încurajarea acceptării diversităţii;
– elaborarea planurilor de acțiune locală în ceea ce privește integrarea și incluziunea de către cele 8 unități de învățământ de masă integratoare.

 

Rezultate aşteptate în cifre în urma finanțării PLUS

Categorii ţintă  Număr
Reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale sau naţionale şi ai entităţilor aparţinând sectorului privat sau societăţii civile care au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc. 40
Specialişti/angajaţi ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice Participanți la sesiuni de formare (cadre didactice, specialiști) 205
Reţele de schimb şi transfer de bune practici, parteneriate, coaliţii şi alte asocieri inițiate 2
Metodologii, instrumente, proiecte, planuri de acţiune sau planuri de dezvoltare locală elaborate 8
Elevi  aparţinând grupurilor vulnerabile integraţi într-un mediu adaptat 50
Preşcolari  aparţinând grupurilor vulnerabile integraţi într-un mediu adaptat 10
Planuri  manageriale revizuite şi adaptate 14
Curricule adaptate 3
Planuri de intervenţie personalizate pentru elevi cu tulburări din spectrul autist 15
Planuri de intervenţie personalizate pentru elevi diagnosticaţi cu cerinţe educative speciale 45
Cursuri  de formare  livrate 2
Registru județean al persoanelor cu dificultăți de învățare 1
Studii privind gradul de integrare a persoanelor 1
Evaluări psiho – socio – şcolare complexe pentru elevi şi preşcolari 60


Valorea adăugată a proiectului

Valoarea adăugată a proiectului constă, în primul rând, în caracterul integrat al soluţiilor pe care le propunem pentru îmbunătăţirea problemelor identificate. Considerăm că principala cauză pentru care copiii cu dizabilităţi sunt integraţi într-o foarte mică măsură este lipsa de comunicare şi consultare între toţi factorii implicaţi, respectiv coerenţa redusă a măsurilor aplicate la nivel naţional şi judeţean. Prin parteneriatul dintre specialişti, reprezentanţi ai autorităţilor locale, cadre didactice şi părinţi se va crea un cadru favorabil incluziunii, care va genera efecte de lungă durată.