Parteneri

top
PROMOTOR DE PROIECT : INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA- NĂSĂUD
http://www.isjbn.ro/

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației și Cercetării  Științifice care acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ prevăzute de Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare în domeniul învățământului preuniversitar. Prin  cooperare și colaborare cu toți actorii educaționali, prin încurajarea inițiativelor individuale și de grup Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud asigură, promovează și susține un sistem de învățământ de calitate, performant, bazat pe valori europene și  care vizează egalitatea șanselor prin educație.Unitățile conexe: Casa Corpului Didactic, Palatul și Cluburile copiilor precum și Clubul Sportiv Școlar își coordonează activitatea prin interacțiune directă cu cea a inspectoratului școlar. La noi fiecare școală găsește sprijin pentru dezvoltare!

PARTENERI:
ASOCIAȚIA AUTISM EUROPA BISTRIȚA
http://www.crra.ro/

Asociația Autism Europa Bistrița oferă de la înființare, din anul 2007, servicii de informare, conștientizare, consiliere și educare, organizare de cursuri de instruire în beneficiul copiilor cu tulburări din spectrul autist, al familiilor acestora, al specialiștilor și al comunității. Din 2009, în cadrul Centrului de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț al AAE, se desfășoară zilnic activități de terapie de recuperare, integrare socio-școlară și consiliere psihologică pentru copii cu tulburări din spectrul autist și tulburări conexe din Bistrița-Năsăud și județele învecinate. Asociația a derulat numeroase proiecte educaționale și a încheiat parteneriate cu toate instituțiile publice locale relevante, oferind servicii integrate de recuperare, consiliere și incluziune socială atât beneficiarilor direcți cât și familiilor și cercului social în care aceștia trăiesc. AAE militează activ pentru integrarea copiilor cu TSA în învățământul de masă și a înființat în 2012 prima revistă de specialitate în domeniul autismului: 2 Elefanți – o Revistă despre autism. Este membră FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist din 2012.

CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI BISTRIȚA- NĂSĂUD
http://www.ccdbn.ro/

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud promovează inovaţia şi reforma în educaţie, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. Asumându-şi rolul de promotor şi susţinător al învăţării pe tot parcursul vieţii, al dezvoltării personale în concordanţă cu nevoile proprii, cu rolurile pe care fiecare şi le asumă, Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud oferă cadrelor didactice, personalului de conducere, de îndrumare şi control, personalului didactic auxiliar oportunităţi de formare continuă  prin programe de formare şi activităţi specifice.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA- NĂSĂUD
http://www.cjbn.ro/

La nivelul județului Bistrița-Năsăud este constituit consiliul județean ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud funcţionează în baza Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.  40 din 29.08.2012.Atribuțiile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud:

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale si regiilor autonome de interes județean;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;
c) atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională;
f) alte atribuții prevăzute de lege. (art. 91 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIȚA
http://www.scgen4bistrita.ro/

Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița este o  şcoală comunitară, deschisă valorilor europene, credibilă în faţa părinţilor şi a comunităţii locale, care  răspunde nevoilor de formare ale tuturor elevilor, inclusiv ale celor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă, în care se practică demersul didactic de înaltă calitate şi performanţă, orientat spre dezvoltarea competenţelor cheie şi stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale. Susţinem valorile şi practicile democratice, dorinţa şi abilitatea elevilor de a continua să înveţe şi după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii; ne propunem modelarea, dezvoltarea de personalităţi echilibrate, tolerante, armonioase, creativ-pragmatice de succes, cetăţeni europeni democratici şi polivalenţi, care să deţină deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare.

STIFTELSEN RADARVEIEN. OSLO, NORVEGIA
http://www.stiftelsenradarveien.no/

STIFTELSEN RADARVEIEN este o fundație din Norvegia care furnizează servicii de centru de zi, centru de muncă și asistată pentru persoane cu dizabilități cu vârste de peste 20 de ani și oferă sprijin familiilor persoanelor cu dizabilități de toate vârstele șu centru de tip respiro. Obiectivul principal este de a oferi beneficiarilor terapii de stimulare adecvate, trainning și oportunități de dezvoltare axate pe valori ca munca în echipă, satisfacție și calitate. Calitatea serviciilor este asigurată de diversitatea profesiilor angajaților: educatori sociali, îngrijitori pentru copii, lucrători sociali, infirmiere, asistente medicale, animatori, fizioterapeuți, terapeuți ocupaționali, psihopedagogi, psihologi.